“ไทยเวียตเจ็ท” แจงเหตุผู้โดยสารเกิน! ออกที่นั่งผิดพลาดซ้ำกัน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า กพท. ได้เชิญผู้แทนสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทล่าช้า และยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 จำนวน 3 เที่ยวบิน และมีกรณีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน ซึ่งจากการตรวจสอบ กพท. ขอชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้ 1.สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เนื่องจากการล่าช้าสะสมต่อเนื่องของการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ทันก่อนกำหนดเวลาประกาศปิดเพื่อซ่อมทางวิ่งของท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 23.30 น.

2.การล่าช้าสะสมนั้นทำให้เที่ยวบิน VZ2304 ที่บินจากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ตต้องยกเลิก และส่งผลต่อเนื่องให้เที่ยวบินขากลับจากภูเก็ตคือ VZ2305 ต้องถูกยกเลิกไปด้วย สายการบินจึงขอย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบิน VZ2305 ที่มีความจำเป็นต้องต่อเครื่องมาขึ้นเครื่องของเที่ยวบิน VZ309 ซึ่งกำลังจะออกจากทางภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการถ่ายโอนผู้โดยสารนั้น มีความผิดพลาดทำให้ออกที่นั่งซ้ำกันจึงเป็นเหตุให้เกิดจำนวนผู้โดยสารเกิน ทำให้เที่ยวบิน VZ309 ต้องย้อนกลับมาที่ gate เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และท้ายสุด ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเกินเวลาจึงต้องยกเลิกเที่ยวบิน VZ309 ด้วย

3.สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนจัดหาที่พักให้กับผู้โดยสารทั้งที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต ทั้งนี้สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเช้าของวันที่ 2 ธ.ค. 65 หรือตามวันที่ผู้โดยสารต้องการ นอกจากนี้สายการบินได้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher มูลค่า 1,500 บาท

และ 4. สำหรับประเด็นการมีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้น ทาง กพทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้สั่งการให้สายการบินไทยเวียตเจ็ทชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ กพท. ดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง แต่หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaintโดย กพทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน หากตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะถูกพิจารณาความผิด และดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป