“สุรพงษ์” หนุนผู้ประกอบการไทยสู่โลจิสติกส์ฮับภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ประจำปี 66 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าร่วมงาน

นายสุรพงษ์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ถือเป็นธุรกิจภาคการบริการที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยต่อยอดและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของโลก อันเนื่องมาจากการประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรและอาหาร ในภาพรวมสัดส่วนของการขนส่งสินค้าทั้งประเทศไทยกว่า 79% เป็นการขนส่งทางถนน ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้นำเข้า/ส่งออก และผู้บริโภคคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมมีนโยบายหลักในการดำเนินงาน คือ “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ คมนาคม เปิดประตูการค้าการท่องเที่ยว สร้างการเป็นฮับ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทุกมิติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิต และลดต้นทุนในการเดินทาง และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลด้านการขนส่งทางบกและทางราง มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จะพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนและทางรางให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อ นำมาซึ่งการลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศ และสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด พร้อมรับมือความท้าทายในอนาคตที่ผันผวนสูง และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนและทางรางของภูมิภาคอาเซียน โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐาน Q Mark และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) มาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กระทรวงฯ ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณทั้ง 42 ราย ถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบในการยกระดับการให้บริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนของประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันผลักดันการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการขนส่งสินค้าทางถนน ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จำนวนกว่า 411 ราย รถขนส่งสินค้ากว่า 59,396 คันทั่วประเทศ โดยในปี 66 นี้ มีผู้ประกอบการขนส่งสินด้วยรถบรรทุกรายใหม่ที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 42 ราย ซึ่งงานในวันนี้ ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าอีกด้วย